Lopende onderzoeken

Vroegsignalering en diagnostiek van psychiatrische problematiek

 • DAWBA: semi-gestructureerd screeningsinstrument en doorontwikkeling in het verwijzingstraject.
 • Ontwikkeling van een observatie-instrument voor justitiële jeugdinstellingen.
 • PIPI: vroegherkenning van psychosociale problemen bij kinderen in de eerstelijns zorg.

Monitoren en versterken van behandelfactoren/ uitkomsten

 • Eigen Kracht Conferenties: het proces en de impact van Eigen Kracht Conferenties voor suïcidale jongeren. 
 • Geweldloos verzet: effectiviteit en beleving van jongeren en ouders bij klinische groepen en een ambulante oudergroep geweldloos verzet.
 • Gezin aan zet: ontwikkelen zelfevaluatiecyclus voor Jeugd- en Gezinsteams.
 • Herkenning van kinderen met en at risk voor angststoornissen in de huisartsenpraktijk.
 • Ketenbreed leren: leren van hulpverleningstrajecten waar specialistische jeugdhulp is ingezet.
 • MOVA: Medicatie optimalisatie bij kinderen met ADHD.
 • PACT: onderzoek naar de relatie van alliantie en motivatie jeugdigen met drop out en behandeluitkomsten in de ambulante setting.
 • Puberteitsremmers bij jongeren met genderdysforie.
 • RE-PAIR: Onderzoek naar de relatie tussen ouder-kind interacties en depressieve klachten in jongeren.
 • Systeemgericht werken in de klinische adolescenten psychiatrie.

Onderliggende psychologische en neurobiologische factoren

 • BIOBANK Curium-LUMC: verzamelen van biomarkers van kinderen met gedragsproblemen tussen de 6 en 12 jaar oud. 
 • EPISCA: hersenonderzoek met angstig/depressieve jongeren en getraumatiseerde jongeren.
 • Youth in Transition: lange termijn beloop van verslaving bij adolescenten in de algemene bevolking en onder jongeren in verslavingsbehandeling.